Šie Privātuma un sīkdatņu politikas noteikumi ir izstrādāti ar mērķi informēt Jūs par šīs vietnes īpašnieka pielietotajiem datu apstrādes nolūkiem un līdzekļiem un Jūsu iespējām saistībā ar Jūsu personas datu ievākšanas un izmantošanas veidiem. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi ne vien šajā vietnē, bet arī e-pastā, papīra formātā un telefona sarunās.

Vispārīgie noteikumi

Šī interneta vietne – webchanger.lv (turpmāk – Vietne) pieder SIA Webchanger, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 50203368271 (turpmāk – Datu pārzinis). Datu pārzinis ir apņēmies aizsargāt tā rīcībā esošo personu datu privātumu un ievākt, apstrādāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir tiesiski iegūti un nepieciešami Datu pārziņa saimnieciskās darbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, nodrošinot leģitīmu datu apstrādi.

Datu pārziņa privātuma politika tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti – Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem uz šo politiku attiecinātiem Latvijas Republikas un ES institūciju normatīvajiem aktiem.

Datu apstrādes nolūki

Datu pārzinis, īstenojot savas likumīgās intereses, kas saistītas ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu, kā arī īpašuma aizsardzību, paredz veikt personas datu apstrādi, kas var būt nepieciešama:

 • lai veiktu savu saimniecisko darbību;
 • lai veicinātu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu;
 • jaunu pakalpojumu izstrādei un attīstībai;
 • klientu apkalpošanai un tās uzlabošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • nepamatotu saimnieciskās darbības finansiālo risku novēršanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • Vietnes lietošanas darbību analīzei un uzlabojumu ieviešanai;
 • lai nosūtītu citus ziņojumus saistībā ar līguma izpildes gaitu;
 • lai veiktu Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • lai novērstu krāpniecisku darbību.

Gadījumā, ja personas dati tiks izmantoti specifiskos nolūkos Datu pārziņa likumīgo interešu nodrošināšanai, datu subjekts par to tiks informēts atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Datu apkopošana un izmantošana

Datu pārzinis apkopo personas datus, ja persona izvēlas šādus datus sniegt, piemēram, sniedzot e-pasta adresi saziņai vai reģistrācijai pakalpojumu saņemšanai. Reģistrējoties un/vai sniedzot personas datus Datu pārzinim, persona piekrīt, ka šī informācija var tikt izmantota saskaņā ar šajā dokumentā minētajiem privātuma nosacījumiem. Personas dati netiek izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien Datu pārzinis neiegūst personas atļauju vai, ja to nosaka vai atļauj likumi vai citi saistošie normatīvie akti. Piemēram, ja persona nosūta Datu pārzinim e-pasta vēstuli ar informācijas pieprasījumu, Datu pārzinis izmantos personas e-pasta adresi un citu informāciju, kuru persona būs sniegusi/norādījusi, lai atbildētu uz personas pieprasījumu.
Sensitīvus personas datus Datu pārzinis apkopo tikai tad, kad attiecīgās personas šo informāciju sniedz brīvprātīgi vai, ja šādas informācijas apkopošana tiek pieprasīta vai ir atļauta saskaņā ar likumu un/vai citu normatīvo aktu regulējumu. Sensitīva informācija ir personas dati par personas rasi, etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, piederību arodbiedrībām, reliģiskajiem vai tamlīdzīgiem uzskatiem, fizisko vai garīgo veselību, seksuālo dzīvi vai kriminālām sodāmībām. Lūdzu, esiet uzmanīgi, sniedzot sensitīvu informāciju.

Trešās puses

Atsevišķu apstrādes darbību veikšanai var tikt piesaistīti uzņēmumi, ar kuriem Datu pārzinis ir noslēdzis atbilstošu līgumu. Datu pārzinis var nodot datu subjekta datus saviem piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Datu pārzinim un tā klientiem saimnieciskās darbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Taču šādos gadījumos Datu pārzinis pieprasīs no šiem saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Datu pārzinis personu datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūtu informāciju neizpauž trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams:

 • līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • Datu pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret datu subjektu, kurš ir aizskāris Datu pārziņa likumīgās intereses.

Datu nodošana uz citām valstīm

Datu pārzinis apņemas nenodot personu datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

 • nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līgumu ar personu, vai tas noslēgts personas interesēs;
 • nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
 • persona ir devusi tam piekrišanu.

Informācijas glabāšanas laiks

Datu pārzinis glabās personu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu šajā politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • nodrošinātu pakalpojumus un informāciju, kuru persona vai personas uzņēmums ir pieprasījis;
 • sazinātos ar datu subjektu par pieprasījumu, kuru datu subjekts ir iesniedzis;
 • administrētu personu izvēles un tiesības, kuras persona ir īstenojusi saskaņā ar šo privātuma politiku;
 • nodrošinātu pieprasījumu izskatīšanu, tiesību aizsardzību, jautājumu risināšanu, noilguma ievērošanu u.tml., kā arī, lai ņemtu vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

Personas tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi:

 • precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Datu pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Datu pārzinis apstrādā šos personas datus, ziņas par personas datu saņēmēju kategorijām (ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj šādu informāciju sniegt), informāciju par datu uzglabāšanas laika posmu vai kritērijiem, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai, kā arī informāciju par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personai ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja persona uzskata, ka Datu pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza;
 • personai ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli uz e-pastu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Personas pieprasījumā jānorāda vēlamais saziņas veids. Datu pārzinis pēc iespējas ņems vērā personas norādīto saziņas veidu. Pēc pieprasījuma saņemšanas, Datu pārzinis izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi personai ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma.
Datu pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic iespējamās darbības, lai iebildumus atrisinātu.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz datora vai mobilās ierīces (turpmāk tekstā - Ierīce) atmiņu vietnes apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties iestatījumus, lai uzlabotu lietotāja ērtības.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tai skaitā par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org .

Google Analytics

Datu pārzinis izmanto datu apstrādātāja Google Inc. analīzes rīku Google Analytics. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, Google minēto informāciju izmantos, lai Datu pārziņa vajadzībām izvērtētu, kā persona lieto Vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm Vietnē.

Sīkdatņu izmantošana

Vietnē tiek izmantotas sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • atcerētos, vai ir sniegta piekrišana mūsu sīkdatņu lietošanai, tai skaitā privātuma politikai;
 • apkopotu statistiku;
 • iegūtu analītiskos statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, izmantojot Google Analytics (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.);
 • analizētu analītiskos datus un izstrādātu mājas lapas uzlabojumus.

Šo sīkdatņu iespējošana nodrošinās personas ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Persona var kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes, ja to vēlas. Persona var izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir personas datorā, bet ja persona to darīs, atsevišķas vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Vietnes apmeklētājam var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad tiks apmeklēta Vietne.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas Datu pārziņa vajadzībām.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu personu personīgi, un sīkdatnes nesatur personas e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt personu. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti šajā politikā.

Saites uz citām vietnēm

Lūdzam ievērot, ka šī politika attiecas tikai uz šo Vietni. Ņemot vērā, ka Vietnē var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām pirms jebkāda veida personīgo datu ievadīšanas šajās vietnēs iepazīties ar to privātuma politiku. Datu pārzinis neuzņemas atbildību par citām tīmekļa vietnēm.

Izmaiņas privātuma politikā

Datu pārzinis pieņem, ka pirms Vietnes izmantošanas persona ir iepazinusies/izlasījusi šo Privātuma un sīkdatņu politiku un ir to akceptējusi. Datu pārzinis patur tiesības veikt izmaiņas šīs politikas nosacījumos, informējot par to personas ar Vietnē publicētu paziņojumu.

Sīkdatnes mums atvieglo pakalpojumu sniegšanu. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat, ka izmantojam sīkdatnes.